Tietosuojaseloste
(Yhdistettu rekisteriseloste ja informointiasiakirja)
Päivitetty: 16.8.2023

1. Rekisterinpitäjä
FixTeam N&H Oy
Sellukatu 5
33400 Tampere
Y-tunnus: 2476749-2
asiakaspalvelu@fixtiimi.fi
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Niina Ahlgren
niina@fixtiimi.fi
FixTeam N&H Oy
Sellukatu 5
33400 Tampere
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin tietosisältö sekä säilytysaika
Henkilötietoja voidaan käyttää seuraavissa tarkoituksissa: asiakassuhteen
hoitaminen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen,
toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta, asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja
raportointi, kanta-asiakasohjelman toteuttaminen sekä lisäksi muuhun
rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseen liittyvään tarkoitukseen.
Rekisterinpitäjä säilyttää saatuja tietoja niin kauan, kun säilyttämiselle on peruste.
Kun säilyttämiselle ei ole perustetta, rekisterinpitäjä tuhoaa tiedot tietoturvallisella
tavalla.
Rekisteröidyn ei ole pakko luovuttaa selosteessa mainittuja tietoja, mutta tiettyjen
henkilötietojen toimittamatta jättäminen kokonaan tai osittain voi aiheuttaa sen, että
rekisterinpitäjän tarjoama palvelu ei ole kokonaisuudessaan käytettävissä.
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
• henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot);
• rekisteröidyn ostokäyttäytymiseen liittyvät tiedot;
• sähköpostiosoite;

• Google ja Facebook -kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne;
• rekisteröidyn antamat lisätiedot markkinointiin liittyen.
Lisäksi rekisterissä voidaan käsitellä edellä mainittujen tietojen muutostietoja.
4. Rekisterin pitämisen ja käsittelyn peruste
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja/tai
rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.
5. Säännönmukaiset tietolähteet ja evästeet
Sivustollamme käytetään Google Analytics -verkkoanalytiikkatyökalua, jolla kerätään
sivuston kävijätietoja. Google Analytics käyttää evästeitä tilastotietojen keräämiseen.
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja tallentaa
tietoa sovelluksen käytöstä. Evästeitä käytetään nykyisin lähes kaikilla internet
sivustoilla. Evästeiden avulla kerätään tietoa siitä, miten ja milloin sivustoamme
käytetään. Näiden tietojen avulla voidaan kehittää ja parantaa esimerkiksi sivuston
käytettävyyttä.
Voit estää evästeiden käytön tai poistaa tallennetut evästeet verkkoselaimen
asetuksista. Voit myös estää tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla
Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan. Tämä lisäosa estää
verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js
ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.On kuitenkin hyvä ottaa
huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja
tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisteröidyn käyttäessä palvelua tai
lähteistä, joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa sekä viranomaisen
pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevan henkilötietojen käsittelyn
automaattista päätöksentekoa ja profilointia, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa,
että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos rekisteröity vastustaa
henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän
tarkoitukseen. Rekisteröidyn profilointi tulee perustua hänen nimenomaiseen
suostumukseensa.
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan
riittävä taso. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin palvelua
tapahtuvaa käsittelyä varten.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen luovutus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä,
jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, Fix Team N&H
Oy takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja
voimassaolevien EU-säännösten mukaisesti.
FixTeam N&H Oy sivustolla käytetään Timma -ajanvarausjärjestelmää sekä
lahjakorttikonetta ja niiden keräämästä datasta vastaa Timma.
8. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin
on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista
vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus
rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja
21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen
käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus
valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö
suoramarkkinointitarkoituksiin.